Astanga Yoga Intermediate Series Asanas

Astanga Yoga Intermediate Series Asanas

Pashasana
Krounchasana
Shalambhasana A, B
Bhekasana
Dhanurasana
Parsva Danurasana
Ustrasana
Laghu Vajrasana
Kapotasana A, B
Supta Vajrasana
Bakasana
Bharadvajasana
Ardha Matsyendrasana
Eka Pada Sirsasana A, B
Dvi Pada Sirsanana A, B
Yoga Nidrasana
Tittibhasana A, B, C, D
Pincha Mayurasana
Karandavasana
Mayurasana
Nakrasana Vatayanasana
Parighasana
Gomukhasana A, B
Supta Urdhva Pada Vajrasana
Mukta Hasta Sirsana A, B, C
Baddha Hasta Sirsasana A, B, C, D
Urdhva Danurasana
Salamba Sarvangasana
Halasana
Karnapidasana
Urdhva Padmasana
Pindasana
Matysasana
Uttana Padasana
Sirsasana
Balasana
Baddha Padmasana
Padmasana
Utplutih
Savasana