ASTANGA PRIMARY SERIES ASANAS

ASTANGA PRIMARY SERIES ASANAS - Tattvaa Yogashala

What is Ashtanga Yoga?

ASTANGA PRIMARY SERIES ASANAS

 • Surya Namaskara A
 • Surya Namaskara B
 • Padanghustana
 • Padanhastasana
 • Utthita Trikonasana
 • Parivritta Trikonasana
 • Utthita Parsvakonasana
 • Parivritta Parsvakonasana
 • Prasarita Padottanasana A
 • Prasarita Padottanasana B
 • Prasarita Padottanasana C
 • Prasarita Padottanasana D
 • Parsvottanasana
 • Utthita Hasta Padanghustasana
 • Ardha Baddha Padmottanasana
 • Utkatasana
 • Viribhadrasana A
 • Viribhadrasana B
 • Dandasana
 • Paschimottanasana A, B, C
 • Purvottanasana
 • Ardha Baddha Padma Paschimottanasana
 • Trianga Ekapada Mukha Paschimottanasana
 • Janu Shirsasana A
 • Janu Shirsasana B
 • Janu Shirsanana C
 • Marichyasana A
 • Marichyasana B
 • Marichyasana C
 • Marichyasana D
 • Navasana
 • Bhujapindasana
 • Kurmasana
 • Supta Kurmasana
 • Garba Pindasana
 • Kukkutasana
 • Baddha Konasana
 • Upavista Konasana A
 • Upavista Konasana B
 • Supta Hasta Padangustasana
 • Upvista Padangustasana
 • Urdhva Mukha Paschimottanasana
 • Urdhva Danurasana
 • Salamba Sarvangasana
 • Halasana
 • Karnapidasana
 • Urdhva Padmasana
 • Pindasana
 • Matysasana
 • Uttana Padasana
 • Sirsasana
 • Balasana
 • Baddha Padmasana
 • Padmasana
 • Utplutih
Contact Best Yoga School CALL US Contact Us